KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Podstawowym celem WTZ jest szeroko pojęty rozwój dorosłych osób niepełnosprawnych. Poprzez rehabilitację społeczną i zawodową prowadzoną w warsztatach następuje poprawa sprawności psychofizycznej i zaradności osobistej. Wzmacniana jest u uczestników WTZ niezależność i samodzielność życia w środowisku społecznym.

W terapii ogromny nacisk kładziony jest na ogólne usprawnienie (utrwalanie i doskonalenie posiadanych umiejętności, nauka nowych, ważnych i przydatnych zdolności). Poprzez szereg podejmowanych działań rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych rozwijana jest sprawność wykonywania podstawowych czynności życia społecznego oraz wzmacniana zaradność osobista. Praca terapeutyczno – wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych możliwości i predyspozycji psychofizycznych uczestników WTZ. W skutek terapii poprawiany zostaje poziom adaptacji do życia w środowisku społecznym, a zatem poprawia się komunikacja, umiejętność dokonywania wyborów, kondycja psychiczna. Istotnym elementem terapii jest także rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy, tak w Zakładach Pracy Chronionej, Zakładach Aktywności Zawodowej, jak i na otwartym rynku pracy.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33