KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Proces terapeutyczny przebiega w trzech następujących, przeplatających się etapach:

I etap
Przygotowawczo – diagnostyczny
To etap obserwacji. Poznawane są możliwości, postawy i zachowania uczestników w różnych sytuacjach: nowych i znanych, trudnych i codziennych. Oceniane są możliwości adaptacji do nowych warunków społecznych. Preferowane zajęcia na tym etapie to zajęcia grupowe (integrujące) o charakterze muzyczno – ruchowym oraz zajęcia mające na celu poprawę ogólnej postawy fizycznej.

II etap
Terapia zajęciowa
Głównym celem w tym etapie jest usprawnienie zaburzonych funkcji fiyczno-umysłowych. W szczególności praca tego etapu skupia się na kształtowaniu u uczestników umiejętności wykonywania określonych prac, na utrwalaniu nawyków związanych z samoobsługą oraz na wdrażaniu do opanowania konkretnych technik pracy.

III etap
Rehabilitacja społeczna i zawodowa
Celem rehabilitacji społecznej jest włączenie osoby niepełnosprawnej w nurt życia społecznego. Odbywa sie to w toku oddziaływań rehabilitacyjnych, przez zdobywanie maksymalnej samodzielności i zaradności życiowej. Z kolei rehabilitacj zawodowa skoncentrowana jest na określonymprofilu produkcyjnym. Ma na celu przyuczenie uczestników do wykonywania kolejnych czynności (zgodnie z tokiem produkcji), przydatnych na stanowisku pracy.

Przewidywane efekty pracy terapeutyczno – wychowawczej:

  • Znaczne zwiększenie stopnia usamodzielnienia, podwyższenie dojrzałości społecznej, wzrost zdyscyplinowania oraz rozwój aktywności własnej.
  • Opanowanie nowych umiejętności związanych z konkretną pracą w pracowniach Warsztatu, poznanie narzędzi i sprzętów ułatwiających pracę.
  • Likwidacja jednostajności i nudy przez celowe wypełnianie dnia pracy, preferowanie akywnego trybu życia.
  • Doprowadzanie do świadomosci własnej wartości, godności osobistej oraz poznanie własnego miejsca w społeczeństwie.
  • Zrozumienie słabszych, mniej sprawnych, udzielenie im pomocy w różnych sytuacjach.
  • Wykonywanie prac o walorach estetycznych, artystycznych, użytkowych (eksponowanych na wystawach, przeglądach, a tekże będących wyposażeniem wnętrz).
  • Utrwalanie nawyków higienicznych i rozwój motorycznych możliwości uczestników.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33